POLICY

Företagets policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

J. Anderbert Bygg AB ska med utgångspunkt från det vi levererar åt våra kunder ha ett kontinuerligt och långsiktigt KMA-arbete genom att:


Kvalitet

 • Kompetens- och organisationsutveckling sker kontinuerlig vid ledningens genomgång och informationsträffar med all personal.
 • Vi ska arbeta med tydliga, rimliga och väl anpassade mål för verksamheten.
 • Våra uppdrag ska präglas av god ordning och kontinuitet för att överenskommet resultat uppnås.
 • Alla inom företaget ska ha relevant kompetens för sina arbetsuppgifter och ges möjlighet till kompetensutveckling.
 • Alla anställda ska ha tillgång till information och ges möjlighet att ge information för att kunna genomföra ständiga förbättringar i KMA-systemet.

Miljö

 • Miljöhänsyn ska vara en del i verksamheten och vi följer utvecklingen inom miljöområdet med utbildning och information.
 • Vi ska bidra till kretsloppet och minskad miljöpåverkan genom återanvändning av material, källsortering och val av produkter.

Arbetsmiljö

 • Arbetsmiljö är ett prioriterat område i hela verksamheten avseende metodval, utrustning, hjälpmedel och social arbetsmiljö.
 • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara grunden för att nå arbetsmiljömålen.
 • Verksamhetens mål ska vara ett hjälpmedel för förbättringar.
 • Våra rutiner ska vara ett stöd för att uppnå kvalitetskraven i verksamheten